30 sep 2022 15:28

Wijziging van de vreemdelingenwet voor onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een ontwerp van koninklijk besluit goed dat nieuwe bepalingen invoert in het kader van de toegang tot het grondgebied en het verblijf voor onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers.

In de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, werden de bepalingen met betrekking tot onderzoekers geactualiseerd en werden nieuwe hoofdstukken ingevoegd omtrent stagiairs en vrijwilligers in het kader van Europees Vrijwilligerswerk. Het ontwerp van koninklijk besluit voert nu de bepalingen van de wet van 15 december 1980 uit door nieuwe hoofdstukken omtrent deze categorieën toe te voegen aan het koninklijk besluit van 8 oktober 1981.

In dit kader beoogt het ontwerp eveneens de gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn 2016/801 inzake de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (herschikking). Hierbij werd rekening gehouden met de omzetting van de Europese richtlijn 2011/98/EU die voorziet in één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning die tegelijkertijd het verblijf en het werk toestaat.

Concreet betreffen de essentiële punten van het ontwerp het volgende:

  • de uitvoeringsbepalingen van de bepalingen in de wet van 15 december 1980. Deze bevatten regels die van toepassing zijn op de onderdanen van derde landen die verzoeken te worden toegelaten of die zijn toegelaten tot het grondgebied van een lidstaat voor onderzoek, studie, stages of vrijwilligerswerk in het kader van het Europees vrijwilligerswerk, lang verblijf of mobiliteit
  • de invoering van de gecombineerde aanvraagprocedure in het koninklijk besluit voor deze categorieën
  • de uitvoeringsbepalingen van de bepalingen in de wet van 15 december 1980, inzake het recht op gezinshereniging voor onderzoekers, zowel tijdens de periode van korte- als langetermijnmobiliteit
  • de uitvoeringsbepalingen van de bepalingen in de wet van 15 december 1980, inzake het zoekjaar voor de onderzoeker na afloop van de onderzoeksactiviteiten

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers