18 dec 2021 10:28

Wijziging van de wet betreffende de analyse van de dreiging - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet betreffende de analyse van de dreiging.

Concreet beoogt het voorontwerp het volgende:

  • de vervollediging van de lijst van ondersteunende diensten van het OCAD door de volgende vier overheidsdiensten toe te voegen: de dienst Erediensten en Vrijzinnigheid binnen de FOD Justitie, het DG Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie, het Nationaal Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken en de algemene administratie van de Thesaurie binnen de FOD Financiën
  • de rationalisatie van bepaalde aspecten van de interne werkprocedures van het OCAD
  • de rationalisatie en uitbreiding van het aantal potentiële bestemmelingen van evaluaties van het OCAD, zowel wat betreft de strategische evaluaties als de punctuele evaluaties

De aanpassingen betekenen geen breuk met het verleden, maar dragen bij tot enerzijds een consolidatie van de huidige coördinatie-opdracht van de globale aanpak van terrorisme en extremisme, inclusief het radicaliseringsproces, ongeacht de bevoegdheden van elke betrokken partner, en anderzijds tot een versterking van de informatiedoorstroming, alsook een rationalisering en een vereenvoudiging van de werkprocedures en werkmethodes van het OCAD.

Het voorontwerp van wet werd voor advies voorgelegd aan de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit, het Vast Comité P, het Vast Comité I en het Controleorgaan op de Politionele Informatie. Het ontwerp mag ter ondertekening aan het Staatshoofd worden voorgelegd met het oog op de indiening ervan bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.