10 jul 2015 16:33

Wijziging van de wet betreffende de hervorming van sommige economische - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo in tweede lezing het voorontwerp van wet goed tot wijziging en aanvulling van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Het voorontwerp van wet werd aangepast aan het advies van de Raad van State en de commissie Overheidsbedrijven. Het moderniseert de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, voornamelijk door:

  • bepaalde human resources-gerelateerde organisatorische verplichtingen te versoepelen ten aanzien van autonome overheidsbedrijven die hoofdzakelijk werkzaam zijn in sectoren die openstaan voor mededinging, teneinde deze bedrijven op gelijke voet met hun concurrenten te plaatsen (gelijk speelveld)
  • de wijze van benoeming en de werking van de bestuursorganen van beursgenoteerde autonome overheidsbedrijven af te stemmen op de gewone regels van corporate governance die gelden voor genoteerde vennootschappen
  • het kader te definiëren waarbinnen de overheidsparticipatie in beursgenoteerde autonome overheidsbedrijven eventueel kan worden teruggebracht tot minder dan 50% plus één aandeel

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven