24 mrt 2023 18:09

Wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat twee nieuwe titels van zorgverleners toevoegt in de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Daarnaast neemt de ministerraad akte van een ontwerp van koninklijk besluit dat de verpleegkundige technische verstrekkingen en de uitoefeningsvoorwaarden van de basisverpleegkundige vastlegt.

Het voorontwerp van wet vloeit voort uit de werkzaamheden van de taskforce “Zorg & Gezondheid” die werd opgericht naar aanleiding van het federaal regeerakkoord dat op 30 september 2020 werd gesloten. De taskforce had als doel om de diverse opleidingen verpleegkunde in België te bestuderen en na te denken over de verschillende verpleegkundige profielen om concrete voorstellen te formuleren voor de ontwikkeling van een toekomstgericht functiemodel in de verpleegkundige zorg.

In overeenstemming met de aanbevelingen van de tasforce voegt het voorontwerp van wet de nieuwe titel van basisverpleegkundige toe in artikel 45 van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en wordt in diezelfde wet ook de titel van klinisch verpleegkundig onderzoeker ingevoerd. Verdere wijzigingen van deze wet betreffen de aanpassing van de naam van verpleegkundige in de artikelen 45 en 46/1 om duidelijk te verwijzen naar de titel van verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg (cfr Europese Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties).

Het doel van deze wijzigingen is enerzijds ervoor te zorgen dat de zorgtaken worden toegewezen aan zorgverleners die ze op de meest doelmatige en kwaliteitsvolle manier kunnen uitoefenen, de aantrekkelijkheid van het beroep in de verpleegkunde te vergroten en dat zij-instromers vlot de stap kunnen zetten naar een beroep in de verpleegkunde. Tot slot wordt zo ook tegemoetgekomen aan de bezorgdheden van de Europese Commissie met betrekking tot de HBO5 opleiding verpleegkundige. 

Daarnaast neemt de ministerraad akte van het koninklijk besluit dat de verpleegkundige technische verstrekkingen en de uitoefeningsvoorwaarden van de basisverpleegkundige. Ze geeft de minister van volksgezondheid opdracht dit besluit de komende weken te finaliseren.

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening voorgelegd aan het Staatshoofd met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.