26 jan 2024 17:09

Wijziging van de wet inzake de werking van Enabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een voorontwerp van wet goed dat de wet tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap, actualiseert.

Door verschillende evoluties in het Belgisch wettelijk en reglementair kader, alsook in de operationele context waarin de Belgische samenwerking actief is, is het noodzakelijk diverse wijzigingen door te voeren in de Enabel-wet. De wijzigingen kunnen onderverdeeld worden in de volgende categorieën:

  • aanpassing van de Enabel-wet aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat in 2019 in werking is getreden. Hierdoor wordt de modaliteit "met sociaal oogmerk" die sinds de oprichting aan het statuut van Enabel is verbonden, overbodig
  • aanpassing van de nationaliteitsvereisten van junior assistenten met als doel deze functie open te stellen voor jongeren uit de partnerlanden van de gouvernementele samenwerking
  • aanpassing van de terminologie van de Enabel-wet in overeenstemming met de hervorming van het ondernemingsrecht door het begrip "daad van koophandel” te vervangen door het begrip "economische activiteit"
  • aanpassing van de nationaliteitsvereiste voor de leden van het Directiecomité van Enabel door maximum twee posten in het comité open te stellen voor niet-Belgische onderdanen, terwijl de functie van directeur-generaal uitsluitend wordt voorbehouden aan een Belgisch onderdaan

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap