01 apr 2022 18:07

Wijziging van de wet over de kernuitstap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie.

Het voorontwerp van wet heeft tot doel de activering van de nucleaire reactoren van Doel 4 en Tihange 3 voor nog eens 10 jaar toe te staan, en dit nadat rekening werd gehouden met de resultaten van de milieueffectenbeoordeling, de openbare raadpleging, de raadpleging van de betrokken autoriteiten en de grensoverschrijdende raadplegingen.

Gezien de problemen op het vlak van elektriciteitsbevoorrading vanuit de buurlanden, de grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, de versnelling van de energietransitie, de geopolitieke spanningen die de prijzen zeer volatiel maken en de aardgasbevoorrading onder druk zetten, heeft de ministerraad op 18 maart 2022 beslist om de nodige stappen te zetten met het oog op de verlenging van 2 GW nucleaire capaciteit – meer bepaald Doel 4 en Tihange 3 – gedurende een periode van 10 jaar. Deze beslissing is conform het beleid dat de Europese Commissie wenst te voeren voor een verhoogde onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een gediversifieerde energievoorziening.

De ministerraad is ook akkoord gegaan met het uitschrijven van een overheidsopdrachtprocedure voor de verwezenlijking van milieueffectenbeoordelingen in dit kader.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie teneinde de activering van de nucleaire reactoren van Doel 4 en Tihange 3 voor nog eens 10 jaar toe te staan