24 dec 2021 09:15

Wijziging van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed betreffende de wijziging van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Het voorontwerp betreft de invoering van:

  • de bepaling van een delegatiemogelijkheid voor de minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot beslissingen verbonden aan het vergunningsbeleid
  • de bepaling dat de invordering van de verschuldigde bedragen wordt toevertrouwd aan de administratie van de FOD Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen ingeval de betalingsplichtige in gebreke blijft

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.