31 mrt 2023 16:00

Wijziging van de wetgeving betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, wijzigt.

Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's dat de sociale verzekering van werknemers tegen beroepsziekten en arbeidsongevallen beheert, wordt regelmatig geconfronteerd met een gebrek aan informatie wanneer een sociaal verzekerde een gerechtelijk beroep indient tegen een beslissing die hem door de overheid is meegedeeld op basis van het onderzoek dat door Fedris werd uitgevoerd.

Daarom is het de bedoeling om de artikelen 16 en 24 van het koninklijk besluit van 21 januari 1993 aan te vullen met een verplichting tot kennisgeving aan Fedris voor de overheid die een beslissing heeft genomen waartegen beroep wordt aangetekend binnen een termijn van 8 werkdagen. Daarnaast wordt voorzien in een duidelijke sanctie indien deze verplichting niet wordt nageleefd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van Burgemeesters en wordt na syndicale onderhandelingen aan de Raad van State voorgelegd.