15 dec 2023 18:34

Wijziging van diverse bepalingen betreffende de sport/cultuurcheques

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die diverse wijzigingen doorvoeren om het bestaande systeem van de sport/cultuurcheques bij te werken en te verbeteren.

De administraties van de Federale Overheidsdiensten Sociale Zekerheid, Economie en Financiën hebben de bestaande regelgeving over sport/cultuurcheques onderzocht. Op basis daarvan worden een aantal voorstellen goedgekeurd die de regelgeving kunnen verbeteren en beter kunnen afstemmen op de ontwikkelingen inzake maaltijdcheques en ecocheques. Er wordt nu ook voorzien in een erkenningsprocedure voor uitgevers van elektronische sport/cultuurcheques, net als voor andere sociale cheques.

De voorgestelde wijzigingen zijn bedoeld om het bestaande systeem bij te werken en te verbeteren, maar zonder fundamentele wijzigingen aan te brengen. Het maximumbedrag en de wijze van besteding worden gehandhaafd. De geldigheidsduur blijft 15 maanden. Wel zal het startmoment van deze geldigheidsduur niet langer vastliggen op 1 juli, maar zal het voortaan afhangen van het ogenblik waarop de werknemer de cheque werkelijk in handen heeft. Net zoals voor de andere sociale cheques wordt nu ook de mogelijkheid tot eenmalige heractivering van vervallen cheques ingevoerd.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de sport/cultuurcheques

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende sport/cultuurcheques

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-, eco- of consumptiecheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van de artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, betreffende sport/cultuurcheques