27 okt 2023 22:51

Wijziging van diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen in de overheidssector

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering op het vlak van arbeidsongevallen in de overheidssector op transversale wijze optimaliseert.

Concreet gaat het onder andere om de volgende wijzigingen:

  • de verduidelijking van de regeling die van toepassing is op de Franse Gemeenschapscommissie en de onderwijssector, op gezamenlijk verzoek van de Franse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschap
  • de uitbreiding en de modernisering van de methodes om de verschillende documenten door te sturen, die tot nog toe beperkt waren tot de aangetekende zending
  • de schrapping van het medisch attest van genezing voor slachtoffers voor wie het arbeidsongeval een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen met zich mee heeft gebracht
  • de verduidelijking van de aard van de beslissingen van de medische dienst - doorgaans het Bestuur van de medische expertise - en van het bindende karakter ervan ten aanzien van de werkgever, in reactie op een verdeelde rechtspraak van de hoven en rechtbanken
  • een betere inachtneming van de hypothese van het overlijden van het slachtoffer in alle stadia van de administratieve procedure
  • de wijziging van het aanvangspunt van de uitwerking van de herziening, de jaarlijkse bijslagen wegens verergering en de jaarlijkse overlijdensbijslagen, waarover het Hof van Cassatie in zijn arrest van 22 juni 2020 oordeelde dat het discriminerend was ten opzichte van de privésector
  • de harmonisering van de gebruikte terminologie

Het ontwerp wordt na syndicale onderhandelingen ter advies voorgelegd aan de Raad van State.