23 dec 2022 16:58

Wijziging van diverse wetten ter verbetering van het departement Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse wetten die het departement Justitie sneller, menselijker en straffer dienen te maken.

In de volgende wetten en wetboeken worden wijzigingen aangebracht: 

 • Wijzigingen aan het wetboek Strafvordering, waaronder:
  • de procureur des Konings in een zo vroeg mogelijk stadium van de strafprocedure de mogelijkheid te geven een psychologisch deskundigenonderzoek te kunnen vorderen.
  • een wettelijke kader voor het hersteltraject (bvb. drugsbehandelingskamers).
  • enkele wijzigingen ten gevolge van arresten van het Grondwettelijk Hof.
 • Wijzigingen aan het Strafwetboek
  • een nieuwe autonome straf: het gerechtelijk betogingsverbod.
  • er worden een aantal wijzigingen voorgesteld aan de autonome probatiestraf.
  • de artikelen 505 en volgende van het Strafwetboek worden aangepast om te voorzien in de omzetting van richtlijn (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld.
 • Wettelijke verankering van de milieumagistraat.
 • Wijzigingen aan de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen inzake de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occassionele redders. Er wordt een overgangsbepaling ingevoegd ten voordele van slachtoffers die een laattijdig verzoek hadden ingediend aangezien het Grondwettelijk Hof van oordeel is dat het slachtoffer dat eerst heeft getracht langs een andere weg vergoeding van zijn schade te verkrijgen, zoals hij verplicht is te doen, hiervoor niet kan worden gestraft.
 • Wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.
 • Wijzigingen aan de wet van 7 mei 1999 op kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.
 • Wijzigingen aan verschillende wetten met betrekking tot internationale rechtshulp aan arrest Grondwettelijk Hof.
 • Aanpassing betreffende de structuur van de taxatiebureaus. Een dienst gerechtskosten en een vereffeningsbureau wordt opgericht binnen het Directoraat generaal Rechterlijke Organisatie van de Federale Overheidsdienst Justitie. De dienst gerechtskosten bestaat uit één taxatiebureau en een centraal bureau gerechtskosten.
 • Child Focus krijgt de bevoegdheid om in eigen naam of in naam van slachtoffers een rechtsvordering in te stellen in gevallen van seksuele uitbuiting van minderjarigen en afbeeldingen van seksueel misbruik.

Daarnaast wordt een subsidiëring toegekend aan:

 • het Hindoe Forum van België
 • het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel
 • het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst

De volgende koninklijke besluiten worden bekrachtigd:

 • het koninklijk besluit tot vaststelling de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen
 • het koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van inrichtingen zoals bedoeld in artikel 4 van de wet van 23 maart 2020 tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.