12 okt 2018 18:13

Wijziging van het algemeen reglement over de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 20 juli 2001 dat het algemeen reglement omvat over de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische controle en over Bel V.

Het ontwerp heeft als doel een grondige hervorming van het regime omtrent fysische controle van de ingedeelde inrichtingen en de ondernemingen betrokken in het vervoer van radioactieve stoffen, en wijzigt tevens een aantal kernbepalingen van het Algemeen Reglement. Het ontwerp integreert de concepten van Agent voor de stralingsbescherming (RPO) en Stralingsbeschermingsdeskundige (RPE) en zet de richtlijn 2013/59/EURATOM, die de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling vaststelt, gedeeltelijk om in Belgisch recht.

Het ontwerp creëert de Klasse IIA, die de inrichtingen omvat die het hoogste risico inhouden van Klasse II, overeenkomstig de aanbevelingen van de parlementaire subcommissie voor de nucleaire veiligheid, en na de operationele ervaringsfeedback van de nucleaire controle.

Het artikel van het algemeen reglement over de fysische controle wordt volledig herzien in functie van de taken en verantwoordelijkheden toegekend aan de verschillende intervenanten. De dienst voor fysische controle bestaat nog steeds binnen de organisatie van de exploitant of het ondernemingshoofd. De primaire verantwoordelijkheid voor het onderzoek van alle ontwerpen van nieuwe installaties of handelingen, wijzigingen van bestaande installaties of handelingen en de oplevering ervan, ligt duidelijk bij de exploitanten/ondernemingshoofden. Naar analogie met de bepalingen van de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten, kunnen er, onder bepaalde voorwaarden, door verschillende exploitanten gemeenschappelijke diensten voor fysische controle georganiseerd worden.

De criteria en de erkenningsprocedure voor deskundigen erkend in de fysische controle worden herzien. De erkende instellingen zullen geen opdrachten meer uitvoeren die hen door de overheid gedelegeerd werden. Met dit ontwerp worden hen expertiseopdrachten over stralingsbescherming toegekend, die ze voor rekening van de exploitanten of ondernemingshoofden uitvoeren. Er worden hiervoor duidelijke criteria en een erkenningsprocedure geformuleerd.

Een nieuw artikel in het algemeen reglement regelt de bepalingen over Bel V, de door het Agentschap opgerichte entiteit, met het oog op het delegeren van toezichtsopdrachten. Bel V kan door het Agentschap belast worden met de uitvoering van controles op de sites en met onafhankelijke veiligheidsevaluaties in inrichtingen van klasse I et IIA.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.