06 mrt 2020 20:16

Wijziging van het algemeen reglement voor de bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het algemeen reglement voor de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen wijzigt.

Het ontwerp geeft uitvoering aan de wet van 6 december 2018 over de milieu-effectbeoordeling door het algemeen reglement te wijzigen. Daarvoor worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • verduidelijking van de diverse stappen in het vergunningsproces
  • centralisering van het openbaar onderzoek, verruiming van de bekendmaking en toegankelijker maken van de informatie
  • verduidelijking van de rol van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) bij het proces van de milieueffectbeoordeling

Verder zijn er wijzigingen om voornamelijk de coherentie te verbeteren met het koninklijk besluit van 30 november 2011 over de veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties. Ten slotte vereenvoudigt het ontwerp ook de behandeling van de wijzigingen van de inrichtingen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft het vergunningsstelsel van de inrichtingen van klasse I en het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling