30 sep 2016 17:42

Wijziging van het belastingstatuut van asielzoekers

De ministerraad stemt in met een voorontwerp van wet dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt voorstelde over de aanpassing van het belastingstatuut van asielzoekers.

Het voorontwerp onderwerpt asielzoekers aan de belasting van niet-inwoners en niet langer aan de personenbelasting. De bedoeling is om te vermijden dat asielzoekers het belastingkrediet voor kinderen ten laste, zouden genieten vanaf het moment van aankomst in België, zonder arbeidsinkomsten te verwerven. 

Met deze wetswijziging wordt uitvoering gegeven aan het regeerakkoord waarin bepaald werd dat asielzoekers zonder beroepsinkomsten geen gelden meer kunnen terugkrijgen van de belastingen. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van art. 4 en 243/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992