25 nov 2016 17:36

Wijziging van het belastingstatuut van asielzoekers - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed van minister van Financiën Johan Van Overtveldt over de aanpassing van het belastingstatuut van asielzoekers.

Het voorontwerp , aangepast aan het advies van de Raad van State, onderwerpt asielzoekers aan de belasting van niet-inwoners en niet langer aan de personenbelasting. De bedoeling is om te vermijden dat asielzoekers het belastingkrediet voor kinderen ten laste, zouden genieten vanaf het moment van aankomst in België, zonder arbeidsinkomsten te verwerven.

Met deze wetswijziging wordt uitvoering gegeven aan het regeerakkoord waarin bepaald werd dat asielzoekers zonder beroepsinkomsten geen gelden meer kunnen terugkrijgen van de belastingen.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd en daarna ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet tot wijziging van art. 4 en 243/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992