14 sep 2012 12:48

Wijziging van het Junior programma voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette stelt de ministerraad een aanpassing van het junior programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking voor naar aanleiding van een tussenstijdse balans. Dankzij de nieuwe voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen wordt het nieuwe junior programma 2013-2017 van de Belgisch Technische Coöperatie professioneler.

Jongeren die zich willen specialiseren in ontwikkelingshulp kunnen bij de Belgisch Technische Coöperatie (BTC) een betaalde stage met vorming voor ontwikkelingssamenwerking uitoefenen. De stage heet het junior programma. De BTC besluit nu samen met andere partners van het overlegcomité om het junior programma verder te professionaliseren en de jongeren te vormen tot junior assistenten op basis van de evoluties en behoeften van de internationale samenwerking. 

De jongeren mochten niet over beroepservaring in een ontwikkelingsland en over niet meer dan twee jaar beroepservaring beschikken. Beide voorwaarden worden afgeschaft. De minimumleeftijd van 20 jaar wordt geschrapt en een maximumleeftijd van dertig jaar wordt ingevoerd. De kandidaten moeten ten minste een niveau van professionele bachelor hebben.

De oproep voor kandidaten zal via kanalen gebeuren die aangepast zijn aan het jonge doelpubliek en niet langer via het Staatsblad.  De oproep gebeurt drie maal per jaar. Bovendien kunnen de geslaagde kandidaten zelf op zoek gaan naar een betrekking die aansluit op hun kennis en ervaring. Dat maakt de aanwervingsprocedure transparanter. Er komt eveneens een wervingseserve van geslaagde kandidaten. Kandidaten zullen ook een vrijstelling kunnen bekomen voor een onderdeel van de aanwervingsselectie.

Ten slotte wordt de maximumduur van de stage van drie naar twee jaar gebracht en de maandelijkse brutovergoeding wordt voortaan geïndexeerd zoals de lonen in de overheidsector.

*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2006 tot de bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het
kader van de vrijwillige dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking