19 mrt 2015 10:48

Wijziging van het Samenwerkingsakkoord betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten

Op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem stemt de ministerraad in met de wijziging van zowel het Samenwerkingsakkoord* betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de EU ETS regeling als van het ontwerp van federale wet tot goedkeuring van dit wijzigingsakkoord.

Dit voorstel tot goedkeuring van een wijziging van het samenwerkingsakkoord dat kortweg Samenwerkingsakkoord Luchtvaart genoemd wordt, bevat:

wijzigingen ten gevolge van EU verordening 421/2014

b) een aanvulling van de definitie van luchthavenbeheerder, zoals opgenomen in artikel 2 punt 18 van het Samenwerkingsakkoord Luchtvaart

c) een rectificatie aan de toegangsvoorwaarden aan de bijzondere reserve voor nieuwkomers.

Het dossier wordt voorgelegd op het overlegcomité van 1 april.

* samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in  de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap