31 mei 2020 10:10

Wijziging van het samenwerkingsakkoord over de opname van de luchtvaartactiviteiten in de EU-ETS-regeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem en minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed dat het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de drie gewesten over de opname van de luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap wijzigt.

Het samenwerkingsakkoord bevat wijzigingen die voortvloeien uit:

  • Europese verordening (EU) 2017/2392 van 13 december 2017 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden
  • richtlijn (EU) 2018/410 van 14 maart 2018 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van besluit (EU) 2015/1814
  • compensatieregeling Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), volgens dewelke de overschrijding van CO2-emissies door de internationale luchtvaartsector boven het niveau van 2020 moet worden gecompenseerd, alsook gedelegeerde verordening (EU) 2019/1603 van de Commissie van 18 juli 2019 tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG betreffende maatregelen die genomen werden door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie inzake de monitoring, rapportering en verificatie van luchtvaartemissies voor de toepassing van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord wordt voorgelegd aan het volgende Overlegcomité. 

De ministerraad keurt anderzijds een voorontwerp van wet goed tot instemming met dat samenwerkingsakkoord. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.