20 dec 2019 14:43

Wijziging van het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen over adoptie - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed dat het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen over de uitvoering van de hervorming van de adoptie wijzigt.

Het akkoord werkt het samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 bij over de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie. De wet van 6 juli 2017* heeft de procedures voor binnenlandse en interlandelijke adoptie geharmoniseerd wat betreft de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat-adoptanten. Voor de kandidaten voor binnenlandse adoptie werd de verplichting ingevoerd om een geschiktheidsvonnis te verkrijgen, om alle kinderen geadopteerd in België gelijksoortige garanties te laten genieten.

De wijzigingen waarin de wet van 6 juli 2017 voorziet, maken het noodzakelijk om het samenwerkingsakkoord, en met name de artikelen over het maatschappelijk onderzoek, die rechtstreeks verband houden met de procedure tot verkrijging van het geschiktheidsvonnis, te wijzigen. Bovendien zijn technische wijzigingen noodzakelijk om het samenwerkingsakkoord aan te passen aan de bestaande handelwijzen van de verschillende instanties die er partij bij zijn. Die technische aanpassingen hebben voornamelijk te maken met het voorafgaandelijk informeren van de oorspronkelijke ouders, het voorwerp van het maatschappelijk onderzoek, het medisch attest en de samenstelling en de organisatie van de Commissie van overleg en opvolging.

De ministerraad heeft tevens in tweede lezing een voorontwerp goedgekeurd dat instemt met dit samenwerkingsakkoord. Dit werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

*houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie