18 dec 2013 20:10

Wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking in de openbare sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering van de toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor loopbaanonderbreking in de openbare sector wijzigt.

Het ontwerp brengt de bestaande reglementering in verband met de aanvraag van een toekenning voor onderbrekingsuitkeringen in overeenstemming met de reeds bestaand praktijken van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), zodat aanvragen beoordeeld zullen worden in functie van de datum van verzending en niet in functie van de datum van ontvangst.

In het geval van een niet toegelaten cumulatie met een activiteit als loontrekkende wordt de werknemer enkel nog uitgenodigd voor een verhoor wanneer hij zelf de wens uitdrukt om verhoord te worden. De bepalingen omtrent het verhoor zullen ook geharmoniseerd worden binnen de openbare sector.

Ten slotte kunnen de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverstrekking voortaan hun beroepsloopbaan volledig onderbreken gedurende een week, verlengbaar met een week, voor de bijstand of verzorging van een minderjarig kind tijdens of net na de hospitalisatie van het kind.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft