01 apr 2022 18:07

Wijziging van het stelsel van zekerheid tegen de insolventie van reisorganisatoren en doorverkopers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker voorontwerp van wet goed betreffende de wijziging van het stelsel van zekerheid tegen de insolventie van reisorganisatoren en doorverkopers.

Hoewel er in de Europese Unie verzekeringsmaatschappijen zijn die in België gevestigde touroperators zouden kunnen verzekeren, lijkt het erop dat zij geen belangstelling hebben voor de Belgische markt, evenmin als de meeste andere verzekeringsmaatschappijen die reeds in België actief zijn, indien er geen plafond voor hun tussenkomst wordt ingevoerd.

Om te vermijden dat reisorganisatoren hun activiteiten niet langer zullen kunnen uitoefenen omdat ze geen verzekeringsmaatschappij meer vinden en om te vermijden dat er een feitelijke monopolie ontstaat als een van de twee verzekeringsmaatschappijen die in België actief is, zich terugtrekt van de Belgische markt, wordt voorgesteld om de wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten te wijzigen.

Dit voorontwerp van wet heeft dus tot doel:

  • in de reiswet te bevestigen dat de garantie die reisorganisatoren moeten bieden, wordt verschaft door middel van een verzekeringsovereenkomst die wordt gesloten met een verzekeringsmaatschappij die gemachtigd of erkend is om dit soort verrichtingen uit te voeren
  • een plafond vast te stellen per kalenderjaar van het incasso van premies en bijkomende kosten, zonder commissie en acquisitiekosten. Onder dit plafond komt de volledige schadevergoeding ten laste van de verzekeringsonderneming. Daarnaast wordt een jaarlijkse voorschotbijdrage aan de staat ingevoerd die betaald wordt door de verzekeringsondernemingen
  • de Koning toe te staan de inwerkingtreding van de wet zo vast te stellen dat zij samenvalt met de inwerkingtreding van de uitvoeringsmaatregelen van dit nieuwe systeem van bescherming tegen de insolventie van reisorganisatoren

Het voorontwerp wordt genotificeerd aan de Europese Commissie en ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van het stelsel van zekerheid tegen de insolventie van reisorganisatoren en doorverkopers beoogd in de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten