25 feb 2022 18:47

Wijziging van het tariefbesluit houdende de erelonen van notarissen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ertoe strekt het huidige tariefbesluit houdende de honoraria van notarissen te wijzigen om ze af te stemmen op de maatschappelijke evoluties en meer transparantie te bieden.

De grote principes zijn de volgende:

  • het sociaal karakter van de tarieven en de gelijke toegang tot de notaris versterken, via een herverdeling van de lasten en een vermindering voor de bescheiden en middelmatige enige woningen, gepaard met een herziening van de erelonen voor de aankoop en financiering van een enige eigen woning, door de invoering van “bis”-barema’s 
  • de transparantie van de ‘notariskosten’ voor de burger verhogen, door een duidelijk onderscheid te maken tussen erelonen, uitgaven en administratieve dossierkosten
  • de administratieve dossierkosten forfaitair beperken voor akten die betrekking hebben op vastgoed, die nog verder worden verlaagd indien men te maken heeft met verschillende akten die met elkaar verbonden zijn in eenzelfde dossier of met recurrente akten (individuele verkopen van loten uit eenzelfde verkaveling of mede-eigendom)
  • de niet langer toepasselijke erelonen opheffen voor akten die niet meer bestaan, om de leesbaarheid te verhogen
  • het tarief van veel voorkomende niet-getarifeerde akten opnemen, met oog voor het hiervoor beschreven solidariteitsmechanisme, onder meer via de invoering van lage tarieven voor de akten met familiaal karakter (bv. verklaringen inzake aanvaarding of verwerping van het nalatenschap, akten van erfopvolging etc.)
  • een aantal niet langer toepasbare tarieven bijwerken (bv. inzake vennootschapsakten waar het kapitaalbegrip achterhaald is als berekeningsbasis)
  • het ondernemerschap stimuleren door de invoering van verminderingen voor de oprichting van “standaard” besloten vennootschappen, evenals de invoeging van meer flexibiliteit in de op heden hoger getarifeerde ondernemingsakten in overeenstemming met de aanbeveling van het Prijzenobservatorium hierover
  • de periodieke herziening voor de toekomst van de vaste erelonen en van de forfaits voor administratieve kosten met uitsluiting van de evenredige erelonen, zoals deze voor vastgoedtransacties

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen