08 jun 2018 17:50

Wijziging van het toepassingsgebied van het aanslagstelsel dat van toepassing is op juridische constructies

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het toepassingsgebied van het aanslagstelsel dat van toepassing is op juridische constructies.

Het eerste ontwerp heeft tot doel om het toepassingsgebied van het aanslagstelsel wat de juridische constructies betreft te wijzigingen. Het ontwerp:

  • viseert de openbare of institutionele instelling voor collectieve beleggingen, evenals de openbare of institutionele of private alternatieve instelling voor collectieve beleggingen, die door één persoon, of meerdere met elkaar verbonden personen, worden aangehouden, in voorkomend geval per afzonderlijke compartiment beschouwd
  • viseert de vennootschappen die naar Belgisch fiscaal recht niet transparant worden behandeld, maar die krachtens het fiscale recht van de lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) waar deze vennootschappen zijn gevestigd wel fiscaal transparant worden behandeld
  • onderwerpt vennootschappen aan het aanslagstelsel indien de lidstaat van EER waar de vennootschap is gevestigd de inkomsten niet daadwerkelijk aan de inkomstenbelastingen onderwerpt

Het tweede ontwerp laat de voorgenoemde wijzigingen doorwerken bij de toepassing van het aanslagstelsel op rechtspersonen die gevestigd zijn buiten de EER.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992