05 apr 2019 22:46

Wijziging van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen wijzigt.

Het ontwerp kent een aantal bevoegdheden uit het Gerechtelijk Wetboek exclusief toe aan bepaalde afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen:

  • bevoegdheden omtrent beslag, tuchtbevoegdheid ten aanzien van notarissen en gerechtsdeurwaarders en beëdiging, toegekend aan de afdeling Antwerpen
  • strafzaken omtrent cybercriminaliteit, toegekend aan de afdelingen Antwerpen en Mechelen

Deze centralisatie bevordert de snelle en kwaliteitsvolle dienstverlening, en optimaliseert het organisatie- en personeelsbeheer.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen