18 nov 2016 17:29

Wijziging van sommige bepalingen rond de ondersteuning van de productie van offshore-elektriciteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 16 juli 2002 wijzigt betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. 

Het ontwerp past een aantal bepalingen aan die betrekking hebben op de minimumaankoopprijs van de groenestroomcertificaten die aan de elektriciteitsproducenten worden toegekend. Het gaat hier meer bepaald om de bepalingen rond de minimumaankoopprijs wanneer de offshoreproductie plaatsvindt op het ogenblik dat het onevenwichtstarief voor een positief onevenwicht gelijk is aan of lager dan – 20 euro/MWu.

De minimumprijs voor de aankoop van een groenestroomcertificaat wordt vastgelegd op  0 euro wanneer de productie plaatsvindt:

  • op een ogenblik waarop het onevenwichtstarief minstens - 20 euro/MWu bedraagt
  • of wanneer de day aheadprijs van een Nemo lager is dan 0 euro/MWu gedurende minimum 6 opeenvolgende uren. 

De minimumprijs voor de aankoop van 0 euro is slechts van toepassing gedurende de eerste 288 kwarturen, waarbij het onevenwichtstarief gelijk aan of lager dan -20 euro/MWu is en waarvan de periodes worden afgetrokken waarin, in hetzelfde kalenderjaar, de minimumaankoopprijs in day ahead lager dan 0 euro is. 

Het ontwerp komt op de agenda van het volgende Overlegcomité en wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.