04 dec 2021 09:20

Wijziging van verscheidene bepalingen betreffende betaalde sportbeoefenaars

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende betaalde sportbeoefenaars.

Het ontwerp betreft een uitvoeringsbesluit van de bepalingen opgenomen in het voorontwerp van programmawet en houdt een hervorming in van het gunstregime voor de RSZ-werkgeversbijdragen en de RSZ-werknemersbijdragen van betaalde sportbeoefenaars.

Concreet omvat de hervorming:

  • een schrapping van het forfaitair loonplafond voor beroepssporters
  • de onderwerping aan de loonmatigingsbijdrage
  • de toekenning van de sportbonus
  • het voorzien van een doelgroepvermindering en de toekenning van het recht op jaarlijkse vakantie

Het doel is de gelijkschakelijking met het stelsel van de gewone werknemers te bekomen. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State.