28 feb 2014 10:27

Wijziging van verschillende wetten en koninklijke besluiten in het kader van de vrijwillige militaire inzet

De ministerraad gaat op voorstel van de minister van Landsverdediging Pieter De Crem akkoord met het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit die respectievelijk verschillende wetten en koninklijke besluiten in het kader van de vrijwillige militaire inzet wijzigen.

Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit beogen de aantrekkelijkheid van het statuut van de militairen die een vrijwillige militaire inzet (EVMI) vervullen te verbeteren door wijzigingen aan te brengen aan de financiële en sociale luiken ervan. De wettelijke basis in het domein van de kinderbijslag en de gewaarborgde gezinsbijslag wordt aangepast, omdat het ontvangen van een soldij de toekenning van kinder- en gezinsbijslag niet belet. Ook wijzigen de geldelijke rechten van de militairen en het statuut EVMI met het oog op het optrekken van het plafond van de soldij van 5 euro naar 10 euro en het inkorten van de soldijperiode van zes maanden  naar acht weken.
De inkorting van voornoemde periode brengt, in dezelfde mate, de inkorting met zich mee:

  • van de periode gedurende dewelke de militairen EVMI niet in aanmerking komen voor een geïndividualiseerd beroepsomschakelingsprogramma
  • van de periode gedurende dewelke de minister van Landsverdediging gemachtigd wordt om de risico’s van inkomensverlies ten gevolge van een invaliditeit of van een overlijden te dekken door een verzekeringscontract
  • van de periode gedurende dewelke de bepalingen van de samengeordende wetten op de militaire pensioenen niet van toepassing zijn
  • van de periode gedurende dewelke de dienstneming EVMI niet als een winstgevende activiteit wordt beschouwd

voorontwerp van wet en ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van verschillende wetten in het kader van de vrijwillige militaire inzet