13 mei 2022 17:22

Wijziging voor het rouwverlof bij verlies kind of partner voor contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een voorontwerp van wet betreffende de aanrekening van het rouwverlof op het gewaarborgd loon voor contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Via de wet van 27 juni 2021 tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof, werd het recht op klein verlet ingeval van overlijden (rouwverlof) uitgebreid. Meer bepaald werd het recht op klein verlet ingeval van overlijden van een kind of de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van de werknemer, opgetrokken naar 10 dagen. Eenzelfde recht op 10 dagen klein verlet werd toegekend aan de werknemer ingeval van overlijden van een langdurig geplaatst pleegkind.

Een aanrekening op het gewaarborgd loon is in de huidige stand van de regelgeving is echter alleen mogelijk ten aanzien van de werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 en bijgevolg niet ten aanzien van de contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Om dit euvel te verhelpen, wordt door het voorliggende voorontwerp van wet een delegatie ingeschreven in de artikelen 52, § 6 en 70 van de Arbeidsovereenkomstenwet, die het mogelijk maakt om de aanrekening van de extra dagen rouwverlof op het gewaarborgd loon te regelen voor de contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet betreffende de aanrekening van het rouwverlof op het gewaarborgd loon voor de werknemers die niet onder het toepassingsgebied vallen van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van werknemers voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten