20 nov 2015 14:18

Wijziging Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van de belastingen over de toegevoegde waarde wijzigt.

Het voorontwerp van wet bevat:

  • technische aanpassingen die aansluiten op vroegere wijzigingen van de nationale en Europese wetgeving
  • een wijziging over de gewijzigde regelgevende bevoegdheid van de Kamer van volksvertegenwoordigers (monocamerale procedure)
  • de invoeging van het begrip 'lichte vrachtauto' om de aftrekregeling van de belasting toe te passsen
  • de toepassing van de vrijstelling voor handelingen, bedoeld om financiële steun te krijgen via publiekrechtelijke instellingen of door andere instellingen zonder winstoogmerk
  • de bekrachtiging van het koninklijk besluit dat het koninklijk besluit van 20 juli 1970 wijzigt. Dat koninklijk besluit legt de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde vast en bepaalt de verdeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.