24 jun 2021 18:16

Wijzigingen aan de antidiscriminatiewetten en de welzijnswet ter bescherming van slachtoffers van discriminatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz een voorontwerp van wet goed houdende wijzigingen aan de antidiscriminatiewetten en de welzijnswet inzake de bescherming van slachtoffers van discriminatie tegen represaillemaatregelen.

Wanneer slachtoffers van discriminatie gebruik willen maken van de beschikbare wettelijke remedies, bevinden zij zich vaak in een kwetsbare positie. Zij stellen zich dan ook bloot aan nadelige maatregelen die de dader tegen hen kan instellen. Hetzelfde geldt voor getuigen, en andere personen die de slachtoffers bijstaan.

Het voorontwerp van wet strekt ertoe de Genderwet, de algemene Antidiscriminatiewet en de Antiracismewet in overeenstemming te brengen met de standaarden voor bescherming tegen die nadelige maatregelen, zoals opgelegd door de Europese richtlijnen en geïnterpreteerd door het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Daarnaast brengt het voorontwerp van wet diverse wijzigingen aan in de Welzijnswet.

Het voorontwerp zal ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State, na overleg met de sociale partners. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de bescherming tegen nadelige maatregelen betreft