25 mrt 2022 19:58

Wijzigingen aan de antidiscriminatiewetten en de welzijnswet ter bescherming van slachtoffers van discriminatie – tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en staatsecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz in tweede lezing een voorontwerp van wet goed betreffende de wijzigingen aan de anti-discriminatiewetten en de welzijnswet inzake de bescherming van slachtoffers van discriminatie tegen represaillemaatregelen.

Dit voorontwerp van wet werd goedgekeurd op de ministerraad van 24 juni 2021 en heeft als doel de antidiscriminatiewetten in overeenstemming te brengen met de standaarden voor bescherming tegen nadelige maatregelen, zoals opgelegd door de Europese richtlijnen en geïnterpreteerd door het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Naar aanleiding van het advies van de sociale partners worden diverse wijzigingen aangebracht in het voorontwerp van wet betreffende de antidiscriminatiewetten en het voorontwerp van wet inzake de welzijnswet. Daarnaast worden ook diverse wijzigingen aangebracht in de memorie van toelichting betreffende de antidiscriminatiewetten en de welzijnswet.

 De ministerraad neemt de intentie aan om in de nabije toekomst de verwijzing naar de Welzijnswet voor wat betreft pesterijen en geweld op het werk met een discriminatoir karakter en ongewenst seksueel gedrag op het werk te schrappen.

Het voorontwerp van wet zoals goedgekeurd door de ministerraad van 24 juni 2021 zal worden aangepast overeenkomstig deze beslissing, en vervolgens ter advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de bescherming tegen nadelige maatregelen betreft