20 jul 2017 19:14

Wijzigingen aan de procedure voor Bestuursrechtsspraak van de Raad van State

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedure voor Bestuursrechtsspraak van de Raad van State wijzigt.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarvoor zijn drie redenen:

  • De Raad van State vernietigde artikel waarin wordt bepaald dat het rolrecht van € 200 effectief moet worden betaald binnen een termijn van acht dagen vanaf de ontvangst van de uitnodiging tot betaling verzonden door de griffie. De Raad van State is van oordeel dat een dergelijk korte termijn, waarvan het aanvangspunt niet kan worden ingeschat door de verzoekende partij, het recht van toegang tot de rechter belemmert. Voor de betaling van het rolrecht is nu geen termijn meer vastgesteld en de kwijting van het rolrecht kan geschieden tot aan de sluiting van het debat.
  • Er zijn wijzigingen nodig in de diverse procedureregelingen van de Raad van State om de aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand verschuldigde bijdrage te vermelden.
  • Er zijn enkele technische en praktische aanpassingen nodig

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.