10 nov 2022 15:51

Wijzigingen aan de regeling van toegelaten activiteit door arbeidsongeschikte zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed om de regeling voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering van zelfstandigen te harmoniseren met die van de werknemers inzake arbeidsongeschiktheid.

Volgens de huidige reglementering mag een arbeidsongeschikt erkende zelfstandige tijdens de arbeidsongeschiktheid slechts een activiteit hervatten na voorafgaande toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds. In de uitkeringsverzekering voor werknemers werd dit voorafgaande karakter reeds opgeheven.

Om de uniformiteit tussen de twee stelsels te waarborgen harmoniseert het ontwerp zowel de concrete vraag tot toelating als de gevolgen wanneer de zelfstandige deze aangifteformaliteiten niet naleeft.

Het ontwerp bepaalt daarenboven de regels met betrekking tot de uitoefening, tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid van een activiteit in het kader van niet-rechtstreekse toegankelijke zorg en ondersteuning voor een persoon met een handicap die wordt gefinancierd via een persoonlijk assistentiebudget of via een persoonsvolgend budget.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten