06 feb 2015 16:00

Wijzigingen aan de statuten van Belgacom

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom.

Het ontwerp bekrachtigt de wijzigingen aan de statuten van Belgacom, die werden goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 16 april 2014. Het gaat hoofdzakelijk om de hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om:

  • gedurende een periode van vijf jaar het kapitaal van de vennootschap te verhogen
  • gedurende een periode van drie jaar het kapitaal te verhogen onder eender welke vorm
  • binnen een termijn van vijf jaar het wettelijk toegestande maximum aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan 5 % boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan 10 % onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting
  • gedurende een periode van drie jaar het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen of te vervreemden, indien deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te vermijden

Die wijzigingen volgen ook op de goedkeuring van het koninklijk besluit van 3 maart 2011 betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector en de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder.