06 feb 2015 16:00

Ministerraad van 6 februari 2015

De ministerraad vergaderde op vrijdag 6 februari 2015 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie heeft de eerste minister aangekondigd dat het kernkabinet en de ministerraad deze morgen belangrijke beslissingen hebben genomen. Ze hebben onder andere betrekking op het positieve en constructieve sociale overleg naar aanleiding van de ontmoeting tussen de regering en de sociale partners. Naast de uitvoering van de beslissingen met de Groep van 10 heeft de regering ook besloten om de middelen om de lage lonen op te trekken, te versterken. Er zal binnenkort een nieuwe bijeenkomst met de sociale partners plaatsvinden om de sociale vrede en de  stabiliteit te verzekeren.

De regeringsleden hebben daarna uitvoerig de verschillende maatregelen  besproken die ze deze morgen hebben genomen om terrorisme en radicalisering te bestrijden:  telefoontap, vertrek naar het buitenland voor redenen van terrorisme of radicalisering, vervallenverklaring van nationaliteit en intrekking van paspoort of identiteitskaart. De bevoegdheden van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) werden bovendien uitgebreid.

Daarna hebben de ministers van Financiën en van Justitie uitvoerig het voorontwerp van wet tot hervorming van de griffierechten besproken en de garantie van de toegang tot justitie.

Bovendien hebben de staatssecretarissen voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude het Horeca-Actieplan 2015 voorgesteld.  Dat plan voert begeleidende maatregelen voor de sector uit, naast de invoering van de witte kassa’s.

Ten slotte heeft de minister van Energie het voorontwerp van wet inzake energie voorgesteld, dat onder andere de  problemen op het vlak van de bevoorradingszekerheid en de risico’s op stroomtekort, moet verhelpen.