06 feb 2015 16:00

Optimalisatie van de asielprocedure

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een voorontwerp van wet goed dat de bevoegdheden van de dienst Vreemdelingenzaken en van het commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen uitbreidt om zo de asielprocedure te optimaliseren en de groeiende dreiging van radicalisering en terrorisme te bestrijden. 

Overeenkomstig het regeerakkoord en als gevolg van de recente gebeurtenissen in België en in het buitenland moet de wet van 15 december 1980 over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen dringend worden aangepast om tegemoet te komen aan de bezorgdheid op het vlak van de bedreiging van de samenleving en nationale veiligheid.

Het voorontwerp dat de ministerraad vandaag goedkeurt, zet verschillende bepalingen van twee Europese richtlijnen om in Belgisch recht:

  •  de richtlijn* inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming en voor de inhoud van de verleende bescherming
  • de richtlijn** asielprocedure betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming

Concreet gezien breidt het voorontwerp de bevoegdheden van het commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) uit op het vlak van het intrekken van de vluchtelingenstatus:

  • wanneer de vluchteling een bedreiging vormt voor de samenleving, voor zover hij/zij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf of de nationale veiligheid 
  • wanneer blijkt dat één van de uitsluitingsclausules had moeten worden toegepast op de vreemdeling of als hij onder dergelijke clausules valt na zijn erkenning als vluchteling 

Bovendien worden in de wet twee nieuwe situaties voor intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus ingevoegd:

  • wanneer de vreemdeling een bedreiging vormt voor de openbare orde voor zover hij of zij veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf of voor de nationale veiligheid
  • wanneer blijkt dat één van de uitsluitingsclausules had moeten worden toegepast op de vreemdeling of als hij onder dergelijke clausules valt na de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

In het artikel van de wet dat de uitsluiting van de subsidiaire beschermingsstatus mogelijk maakt, worden eveneens twee nieuwe situaties ingevoerd:

  • wanneer de asielzoeker een gevaar vormt voor de samenleving en de nationale veiligheid
  • wanneer hij of zij in zijn land van herkomst een misdrijf heeft gepleegd dat geen uitsluiting rechtvaardigt maar dat strafbaar zou zijn met een gevangenisstraf als dat misdrijf in België zou zijn gepleegd

Tot slot beschikt het CGVS voortaan over de bevoegdheid om een asielzoeker die een gevaar vormt voor de samenleving of voor de nationale veiligheid van de subsidiaire bescherming uit te sluiten of om hem een internationale beschermingsstatus te weigeren.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

* 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011
** 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen