06 feb 2015 16:00

Betaling van overuren aan federale ambtenaren wegens onvoorziene omstandigheden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verlenging beoogt van de voorlopige regeling voor de betaling van overuren aan het personeel van het federaal openbaar ambt bij onvoorziene omstandigheden die dringende maatregelen vragen. 

Het besluit van de Regent van 30 maart 1950, dat de toekenning regelt van toelagen wegens buitengewone prestaties, wordt met een jaar verlengd. De maatregel heeft tot doel de betaling van overuren zonder inhaalrust mogelijk te maken bij onvoorziene omstandigheden. Deze voorlopige maatregel zorgt voor de continuïteit van de betaling tot wanneer de wetgeving gewijzigd is, zoals voorzien in het regeerakkoord.  

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten