06 feb 2015 16:00

Hervorming van de griffierechten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed tot hervorming van de griffierechten. 

Overeenkomstig het regeerakkoord beoogt het voorontwerp van wet een hervorming, vereenvoudiging en modernisering van de griffierechten door het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten aan te passen en tegelijkertijd toegang te garanderen tot justitie door de rolrechten in verhouding te brengen met de waarde van het geschil. 

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

  • voor alle rollen wordt één tarief per gerecht en per aanleg gecreëerd
  • algemene verhoging van de rolrechten
  • het rolrecht wordt bepaald op basis van de waarde van de vordering, met andere woorden de geschatte waarde van de definitieve vordering van de eisende partij
  • voor het bepalen van de waarde van de vordering moet de eisende partij bij de neerlegging van de aktie die ter inschrijving wordt aangeboden een pro fisco verklaring bijvoegen van de waarde van de definitieve vordering 
  • het rolrecht wordt geheven "per eisende partij", daar waar het vandaag "per zaak" wordt geheven
  • er wordt een apart systeem ingesteld voor de familierechtbanken: vast griffierecht, zowel voor eerste aanleg, hoger beroep als cassatie

Indien de hervorming van de griffierechten het beoogde rendement van 20 miljoen euro overschrijdt, worden deze bijkomende middelen integraal aangewend voor een afbouw of een schrapping van het veroordelingsrecht in het kader van het opstellen van de begroting 2016.

De ministerraad keurt anderzijds een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het profiscoverklaringsmodel vastlegt.