20 jul 2012 21:46

Wijzigingen aan de wet inzake de politie over het wegverkeer

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet* goed dat een reeks wijzigingen aanbrengt aan de wet inzake de politie over het wegverkeer. Het strafbaar alcoholgehalte voor professionele bestuurders wordt tot 0,2 pro mille verlaagd en er komt een wettelijke basis voor de onmiddellijke inningen van boetes.  Ook de bestrijding van recidive wordt opgevoerd.

Het voorontwerp kent de rechter de mogelijkheid toe om een uitspraak op te schorten of  de tenuitvoerlegging van straf voor verkeersovertredingen uit te stellen ùet als bijzondere voorwaarde het volgen van een opleiding. Ook wordt het toepassingsgebied van de bijzondere bewijskracht van processen-verbaal die worden vastgesteld met behulp van automatisch werkende toestellen verruimd. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de gewestregeringen. 

* tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen en van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.