02 dec 2016 16:58

Wijzigingen aan de wet over boekhoudkundige en fiscale beroepen

Op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Middenstand Willy Borsus heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet van 22 april 1999 over boekhoudkundige en fiscale beroepen aanpast.

Dit voorontwerp kadert in het Federaal Plan voor de KMO's en de Zelfstandigen. Het heeft onder meer tot doel:

  • een verduidelijking in het wettelijk kader te scheppen voor de kwaliteitstoetsing van de uitoefening van het beroep van accountant en belastingconsulent
  • het wettelijk kader te scheppen voor het lidmaatschap van stagiairs die het beroep van accountant en belastingconsulent willen uitoefenen
  • de naleving van de verplichtingen van de leden van het Instituut van Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) te optimaliseren
  • de opdrachtbrief te verplichten
  • de taalbevoegdheid van de uitvoerende kamers van het BIBF te regelen en Duitstalige beroepsbeoefenaars aan het toezicht van de uitvoerende kamers te onderwerpen
  • de beroepsprocedure bij het praktisch bekwaamheidsexamen van het BIBF te regelen
  • een rechtsgrond te scheppen voor het uitvaardigen van richtlijnen door het BIBF
  • de duur van de stage voor de economische beroepsbeoefenaars vast te stellen
  • de mogelijkheid om vrijstelling van stage en het praktische bekwaamheidsexamen van het BIBF te verlenen aan andere economische beroepsbeoefenaars

Om een rechtszeker kader te scheppen voor de lopende dossiers, worden de nodige overgangsbepalingen voorzien. 

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.