24 dec 2021 09:15

Wijzigingen aan het beheerscontract van ASTRID

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerpbesluit goed dat wijzigingen aanbrengt in de derde beheersovereenkomst tussen de Belgische staat en de nv van publiek recht ASTRID.

Het ontwerp beoogt de wijziging van de beheersovereenkomst van ASTRID wat de volgende punten betreft:

  • de huidige beheersovereenkomst verstrijkt op de dag waarop de nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt. De derde beheersovereenkomst zal eind 2022 worden afgesloten. Een nieuw ontwerp van vierde beheerscontract zal in het eerste semester van 2022 aan de beheersorganen en vervolgens aan de ministerraad worden voorgelegd. Hieraan gaat een revisie van het bedrijfsplan van ASTRID vooraf
  • ASTRID krijgt een dotatie van 45.240.000 euro toegewezen voor 2022 
  • de subsidies die niet gebruikt zijn tijdens de looptijd van de beheersovereenkomst zullen uiterlijk op 31 december 2022 worden terugbetaald

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2017 tot vaststelling van het derde beheerscontract van A.S.T.R.I.D.