14 okt 2022 19:13

Wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed dat wijzigingen aanbrengt aan het Gerechtelijk Wetboek en verscheidene wetten.

Concreet beoogt het voorontwerp van wet betreffende de vermelding van de rechtsmiddelen en houdende diverse bepalingen in gerechtelijke zaken wijzigingen aan te brengen aan:

  • het Gerechtelijk Wetboek
  • de wet tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken
  • de wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank

Er is een overgangsregeling voor kennisgevingen en betekeningen die na 1 januari 2023 worden gedaan maar waarbij het vonnis uitgesproken werd voor 1 januari 2023. Alle vonnissen die worden uitgesproken met ingang van 1 januari 2023 zullen verplicht een informatieblad moeten bevatten.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.