01 apr 2022 18:07

Wijzigingen betreffende de retributies van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als opdracht erover te waken dat de bevolking, de werknemers en het leefmilieu op een efficiënte manier beschermd worden tegen de gevaren van de ioniserende straling. Het Agentschap verstrekt vergunningen en erkenningen en hieruit vloeien een hele reeks elementen voort die aan retributies zijn onderworpen. Die worden geïnd in het kader van de regelgeving m.b.t. de bescherming tegen de ioniserende straling.

Het ontwerp van koninklijk besluit brengt wijzigingen aan in het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 om retributies toe te voegen voor nieuwe vergunningen en nieuwe erkenningen en om de berekeningsbasis van de bedragen van de retributies voor 2022 aan te passen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling