24 jun 2021 18:16

Wijzigingen betreffende de uitkeringsregeling van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van twee koninklijke besluiten betreffende de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) en de afgifte van kopieën van het dossier zoals bedoeld in Boek IV van het Wetboek van economisch recht. 

De belangrijkste aanpassing strekt ertoe om het bedrag en de voorwaarden te herzien van de uitkering die de assessor-ondervoorzitter en de assessoren ontvangen voor de uitoefening van hun functie in de schoot van het Mededingingscollege van de BMA.

Daarnaast worden nog enkele tekstuele wijzigingen aangebracht. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot vaststelling van het statuut van de leden van het Directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit en het koninklijk besluit van 12 september 2013 betreffende de afgifte van kopieën van het dossier zoals bedoeld in Boek IV van het Wetboek van economisch recht