10 sep 2021 16:10

Wijzigingen betreffende de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van COVID-19

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus-epidemie.

Het ontwerp voorziet in de volgende wijzigingen:

- tijdelijke aanpassingen:

  • de periode van de tussenkomst wordt uitgebreid tot het tweede semester 2020, behalve voor enkele eenmalige tussenkomsten
  • er wordt een einddatum op 30 september 2021 voorzien voor de meerkostenforfaits en de beschikbaarheidsforfaits

- materiële aanpassingen ingevolge de beslissing van de ministerraad van 30 oktober 2020:

  • een uitbreiding van de tussenkomst in de werkingskosten van de ziekenhuizen die voortkomen uit de gederfde inkomsten met:
    • de persoonlijke aandelen in de honoraria en het forfaitair persoonlijk aandeel van de geneesmiddelen van deze patiënten. Er is tevens een tussenkomst in de afleveringsmarges van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
    • de facturatie aan patiënten die niet aangesloten zijn bij een (Belgische) verzekeringsinstelling
  • een aantal tussenkomsten voor de artsen-specialisten in opleiding (ASO) wordt nu ook voorzien voor de huisartsen in opleiding in de ziekenhuizen (HAIO). De specifieke tegemoetkomingen ten voordele van artsen in opleiding worden uitgebreid en ze krijgen een uitzonderlijke aanmoedigingspremie zoals het ziekenhuispersoneel
  • de financiering van een betrokkenheidsforfait voor de periode oktober tot en met december 2020, te verdelen onder de zelfstandige zorgverleners

- een aantal verduidelijkingen en technische verbeteringen 

- een aantal mogelijkheden voor controle door de federale overheid (van de financieringen, van de parameters op basis waarvan de bedragen worden berekend etc.) worden explicieter beschreven

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.