05 sep 2021 19:07

Wijzigingen in de arbeidsongevallenwet in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 dat de arbeidsongevallenwet in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s uitvoert. 

Het koninklijk besluit van 23 december 2008 wordt regelmatig geëvalueerd. Daarnaast worden regelmatig ook verbeteringsmogelijkheden voorgesteld, die eerst in het Technisch Comité voor de preventie van Fedris en vervolgens in het Beheerscomité voor de arbeidsongevallen worden besproken.

Het ontwerp voorziet in de volgende wijzigingen ter verbetering van de werking van het systeem: 

  • de invoering van twee bijkomende bezwaargronden: wanneer de onderneming onlangs voldoende maatregelen heeft genomen en wanneer er één of meer ongevallen zijn gebeurd waarvan de oorzaak en het oorzakelijk verband niet (kunnen) worden beïnvloed door het preventiebeleid van de werkgever
  • de vermindering van het veelvoud van het aantal ongevallen ten opzichte van de eigen sector tot 2 en de jaarlijkse verhoging van het plafond van de 200 ondernemingen met het aantal ondernemingen die het voorgaande jaar van de lijst werden geschrapt

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s