25 feb 2022 18:47

Wijzigingen in de wet op het notarisambt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet op het notarisambt en tot invoering van een tuchtraad in het Gerechtelijke Wetboek.

Naast een aantal technische aanpassingen beoogt dit voorontwerp een verdere modernisering van het notarieel ambt, in overeenstemming met de maatschappelijke en digitale evoluties. Het beantwoordt aan de volgende doelstellingen:

  • de toegang tot het ambt van notaris openstellen voor veel meer jonge, bekwame juristen
  • de digitalisering van de notariële akten verderzetten en de bestaande teksten aan de gevolgen daarvan aanpassen
  • het notarieel tuchtrecht fundamenteel hervormen en tegelijk ook het tuchtrecht van de gerechtsdeurwaarders: oprichting van een unieke tuchtraad voor de twee actoren van justitie met het statuut van openbaar ambtenaar en aanpassing van de verouderde tuchtprocedure in het notariaat
  • de organisatie van de Nationale en provinciale kamers van notarissen verbeteren
  • het solidariteitsmechanisme van het notarieel fonds aanpassen
  • een aantal bepalingen aanpassen aan de maatschappelijke evoluties en aan de veranderingen die werden teweeggebracht door de COVID-19-pandemie

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt en tot invoering van een tuchtraad in het Gerechtelijk Wetboek