15 jul 2016 16:09

Wijzigingen in het algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Zelfstandigen Willy Borsus een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet over de instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties.

Het voorontwerp van wet, dat de Europese richtlijn 2013/55/EU gedeeltelijk omzet in het Belgische recht, brengt de volgende wijzigingen aan:

 • de Europese beroepskaart die de erkenning van beroepskwalificaties gemakkelijker en sneller wil maken door de lidstaat van oorsprong verschillende stappen in de procedure te laten uitvoeren
 • de mogelijkheid een gedeeltelijke toegang tot bepaalde activiteiten toe te staan die in het kader van een gereglementeerd beroep uitgeoefend worden
 • de vermindering van de vereiste beroepservaring in geval van vestiging of tijdelijke verplaatsing van een dienstverrichter uit een lidstaat die dit beroep niet reglementeert. Deze gaat van twee naar één jaar.
 • de afschaffing van de mogelijkheid om van een aanvrager van een andere lidstaat die zich wil vestigen, te eisen dat hij over een opleidingstitel beschikt die een beroepskwalificatieniveau inhoudt dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau onmiddellijk voorafgaand aan het door de ontvangende lidstaat vereiste niveau.
 • de versterking van de toegang tot informatie en de e-diensten
 • de verplichting om assistentiecentra op te richten die de huidige contactpunten vervangen en om informatie te verspreiden via de één-loketten
 • de modernisering van de voorwaarden van automatische erkenning voor de sectoriële beroepen en de verplichting om een systeem van permanente vorming op te zetten
 • de mogelijkheid om gemeenschappelijke opleidingskaders en gemeenschappelijke bekwaamheidsproeven in te voeren wanneer een derde van de beroepsorganisaties of bevoegde autoriteiten binnen de Europese Unie hierom verzoekt, met als doel de automatische erkenning van beroepskwalificaties te vergemakkelijken
 •  de controles inzake taalkennis die de voldoende kennis van een landstaal van de ontvangende lidstaat beogen, zullen vanaf heden enkel na erkenning van de beroepskwalificatie kunnen gebeuren, maar daarentegen wel voorafgaand aan de toegang tot het beroep
 • de uitbreiding van het toepassingsgebied van richtlijn 2005/36/EG, die ook de erkenning van in het buitenland volbrachte beroepsstages beoogt
 • de invoering van een waarschuwingsmechanisme dat de andere lidstaten op de hoogte moet houden van bepaalde schorsingen of beroepsverboden of van rechterlijke beslissingen met betrekking tot het gebruik van valse bewijzen aangaande beroepskwalificaties

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties