02 jun 2023 17:07

Wijzigingen inzake de borgtocht en de elektronische facturering van overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen doorvoert op het vlak van de borgtochtregeling en de termijn van inwerkingtreding voor de verplichte elektronische facturering bij overheidsopdrachten.

In de eerste plaats wijzigt het ontwerp de borgtochtregeling zoals vervat in het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. Het bepaalt dat de aanbesteder in principe een borgtocht eist. Het bedrag van die borgtocht ligt automatisch vast op vijf procent van de waarde van de opdracht. De aanbesteder kan echter beslissen geen borgtocht te eisen of kan een lager percentage dan vijf procent vaststellen, zonder dat dit een afwijking vormt van de algemene uitvoeringsregels. Een bepaling in die zin moet in dat geval opgenomen worden in de opdrachtdocumenten, maar een motivering is niet nodig. Alleen als de aanbesteder besluit een borgtocht te eisen met een hoger percentage dan vijf procent, is er sprake van een afwijking en moet de keuze gemotiveerd worden.

Daarnaast worden de modaliteiten voor de vrijgave van de borgtocht herwerkt. Er wordt bepaald dat de borgtocht vrijgegeven wordt op initiatief van de aanbesteder, zonder dat de opdrachtnemer dit verzoekt.

Tot slot verlengt het ontwerp de termijn voor de inwerkingtreding van de verplichting voor ondernemers om hun facturen elektronisch te versturen voor overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan 30 000 euroDe termijn van 18 maanden wordt namelijk verlengd tot 22 maanden, waardoor deze verplichting op 1 maart 2024 in werking treedt. Deze verplichting om de facturen in het kader van overheidsopdrachten elektronisch te versturen is niet van toepassing op de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan of gelijk is aan 3 000 euro. Aanbesteders kunnen echter strenger zijn via een bepaling in de opdrachtdocumenten. De federale aanbestedende overheden zullen vanaf 1 maart 2024 de elektronische facturatie ook opleggen onder de 3 000 euro.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van het koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten