17 mei 2024 20:12

Wijzigingen inzake de Federale Interne Auditdienst

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verdere invulling geeft aan de Federale Interne Auditdienst (FIA) door middel van een grondige wijziging van het oprichtingsbesluit van de dienst van 4 mei 2016.

De hoofdlijnen van het ontwerp van koninklijk besluit zijn:

  • aanhechting van de FIA bij de FOD BOSA en niet langer bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. De FOD BOSA zal dus in de toekomst voorzien in de administratieve en logistieke ondersteuning van de FIA. De kredieten voor de werking van de dienst zullen dan ook vanaf 1 januari 2025 aan de FOD BOSA worden overgedragen. De FIA behoudt echter zijn onafhankelijke werking en blijft dus beschikken over een eigen personeelsplan en -enveloppe
  • het verzekeren van een betere opvolging van de audits door de leidende ambtenaren van de diensten die behoren tot het audituniversum van de FIA
  • de toegang tot informatie van de FIA in het kader van zowel audits, vooronderzoeken in het kader van mogelijke integriteitsschendingen of daadwerkelijke forensische audits werd verder uitgewerkt en uitgebreid

Daarnaast vervult de FIA ook de rol van intern meldingskanaal voor mogelijke integriteitsschendingen voor diverse organisaties. De ministerraad keurt in dit kader de verdeelsleutel goed die werd berekend voor de inrichting van het intern meldingskanaal, met name een budgettaire meerkost die overeenkomt met de verhouding van 0,1 % van het aantal FTE van een organisatie die op de FIA wenst beroep te doen voor deze opdracht.

Het ontwerp wordt na syndicale onderhandelingen ter advies voorgelegd aan de Raad van State.